تیوال | یاسمن: آسمان و هر چه آبی دیگر اگر چشمان تو نیست رنگ
S3 : 18:40:18


آسمان
و هر چه آبی دیگر
اگر چشمان تو نیست
رنگ هدر رفته است.
بر بوم روزهای حرام شده
چه رنگ‌ها که هدر رفتند
و تو نشدند.


عباس صفاری
.