تیوال | حمید رضایی: طفلی به نام شادی ، دیریست گم شده ست . با چشم های روشن
S3 : 00:12:25
طفلی به نام شادی ، دیریست گم شده ست .
با چشم های روشن براق ,
با گیسویی بلند به بالای آرزو.
هر کس ازو نشانی دارد ما را کند خبر
این هم نشان ما :
یک سو خلیج فارس.... سوی دگر خزر
― دکترشفیعی کدکنی