تیوال | مارال عظیمی درباره نمایش آندورا:
S3 : 00:25:19
مارال عظیمی
درباره نمایش آندورا i

آندری: امید هیچوقت با من سازگاری نداشته پدر روحانی!