تیوال | محمد شمالی درباره نمایش زندگی در تیاتر: هی مرد ... تو هیچوقت خط نمیخوری ... Walk on, walk
S3 : 16:20:22
هی مرد ... تو هیچوقت خط نمیخوری ...

Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone