تیوال | مریم اسکندری درباره نمایش زندگی در تیاتر: آقای برهمنی عزیز بابت امکانی که این یکی دوماهه به
S3 : 07:46:18
آقای برهمنی عزیز
بابت امکانی که این یکی دوماهه به مخاطبانتون برای زندگی کردن در تیاتر دادید، فراوان سپاسگزارم.
از بند "سیزیف" دردانه رها نشده، "زندگی در تیاتر"؛ مهمان چندباره عزیزمون رسید.


پ.ن : خدایا بندگانت رو جوری که حدیث جانم بر "زندگی در تیاتر" عاشقه، شیدا و عاشق بفرما.