تیوال | هومن شهباز درباره نمایش سالگشتگی: نمایشی است که با یک بار دیدن نمیتوان دریافتش بایسته
S3 : 02:37:56
نمایشی است که با یک بار دیدن نمیتوان دریافتش
بایسته است که دستکم یک بار دیگر به تماشا نشست و آن را اندیشید
وقتی از سالن اومدم بیرون اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که ای کاش میتونستم دوباره ببینمش
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید