آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | علی ابراهیم درباره نمایش مختلف الاضلاع: سوفوکل : ممد، چرا انقدر مینویسی؟ چرمشیر : تو این دنیا اگر ننویسی به
S3 : 11:02:09 | com/org
سوفوکل : ممد، چرا انقدر مینویسی؟

چرمشیر : تو این دنیا اگر ننویسی به جات مینویسن.