تیوال | علی ابراهیم درباره نمایش نفرین قحطی زده‌گان: آره، من جیم میزدم از خونه برای اینکه اون بیرون فکر
S2 : 22:33:35
آره، من جیم میزدم از خونه برای اینکه اون بیرون فکر کنم بفهمم کی هستم، کجام، چیکار دارم میکنم..خودمو اون بیرون پیدا کنم
ولی الان میفهمم که جواب همه ی سوالاتم تو همین خونه بودن..
الان دیگه دیر شده
سگ تو روحشون