تیوال | رومینا خلج هدایتى درباره نمایش کوررنگی:
S3 : 17:44:50
جاى این نمایش این روزها خیلى خالیه...
منم امروز دقیقا به همین فکر می کردم
۲۶ آبان
ما بزرگ و نادانیم
مثل گاو مینوشیم
مرتعی سرابی را
قحطی است و می‌دانیم
گریه غرق خواهد کرد
اسب های آبی را
هم درشت و غمگینیم
هم سیاه و بدبینیم
هم برای آبادی، قطره ای نمی باریم
هم ... دیدن ادامه » نگه نمی‌داریم، حرمت خرابی را
شب که می شود خوابیم
صبح و ظهر هم، خوابیم 
عصر هم که تا شب خواب 
شب دوباره تا شب خواب 
توی خواب می‌بینیم، روز آفتابی را 
مثل گاو نوشیدیم
مثل اسب کوشیدیم
مثل اشک جوشیدیم
گریه غرق کرد آنگاه
اسب های آبی را
۲۷ آبان
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید