تیوال | پیمان یاحقی : درون قفسی که پرنده میمیرد ، دلیلش ندیدن دوست است
S3 : 19:11:41
درون قفسی که پرنده

میمیرد ، دلیلش ندیدن دوست

است نه تنگ بودن قفس .....

از: ا