کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | آریا میامی درباره فیلم دهلیز: امیر علی:خودش درست کرده؟ بهزاد:من درست کردم امیر
S3 : 11:47:49 | com/org
آریا میامی
درباره فیلم دهلیز i
امیر علی:خودش درست کرده؟

بهزاد:من درست کردم

امیر علی:بازم بلده از اینا درست کنه؟

بهزاد:آره...دوسش داری؟

امیر علی(رو به بهزاد):باسه من؟

بهزاد:باسه تو...

بهزاد(خطاب به همسرش):بالاخره باهام حرف زد...