تیوال | آریا میامی درباره نمایش قرار: من تو رو با چشمای بسته دیده بودم...وقتی سکوت از جرز
S3 : 06:32:22
آریا میامی
درباره نمایش قرار i
من تو رو با چشمای بسته دیده بودم...وقتی سکوت از جرز دیوارا نفوذ کرده بود...
گفتی بشمار یک...شمردم...
تو هنوز اینجایی؟بلند داد کشیدم...
یه صدا میومد میون اون همه همهمه....من صدای تو رو تشخیص دادم...
بشمار..دو...
چه قدر با تو خندیدم...گریه نکن...
بشمار...جادوی این عشق رو بشمار...

هانیه توسلی-تیزر تئاتر