تیوال | شایسته دارابی درباره نمایش سنگ ها در جیب هایش:
S3 : 08:21:31
دلم تنگ شده ... :'((((