تیوال | ندا مصطفایی: آنکس که تا کنون سکوتت را نفهمیده، احتمالا حرف هایت
S3 : 21:17:46
آنکس که تا کنون سکوتت را نفهمیده، احتمالا حرف هایت را هم نخواهد فهمید.

از: هوبارد