تیوال | لیلا درباره نمایش سقراط: اگر شما مردی چون مرا بکشید بیشتر از اینکه به من آسیب
S2 : 00:14:58
لیلا
درباره نمایش سقراط i
اگر شما مردی چون مرا بکشید بیشتر از اینکه به من آسیب رسانید به خود آسیب زده‌اید زیرا او خرمگسی بود که مردمان را نیش زده و آنان را بیدار کرده و به سوی راستی می‌شتاباند.
سقراط

و چقدر این خرمگس بازی اش خوبه!!