تیوال | محمد تاجیک درباره نمایش در شوره زار: حسین مراد: وقتی درد داریم یعنی هنوز زنده ایم! درد
S3 : 21:19:24
محمد تاجیک
درباره نمایش در شوره زار i
حسین مراد: وقتی درد داریم یعنی هنوز زنده ایم!

درد بزرگترین نشونه زنده بودنه!