تیوال | لیلا: چمدانت را می‌بستی مرگ ایستاده بود و نفس‌هایم را
S3 : 17:06:48
چمدانت را می‌بستی
مرگ ایستاده بود و
نفس‌هایم را می‌شمرد


از: شمس لنگرودی