تیوال | تینا درباره فیلم شب‌های روشن: شبی زیبا بود ، از آن شب ها که تنها به هنگام جوانی
S3 : 00:29:16
تینا
درباره فیلم شب‌های روشن i

شبی زیبا بود ، از آن شب ها که تنها به هنگام جوانی به درک آن تواناییم.

آسمان بدان سان پاک و پر ستاره بود که انسان با دیدن آن بی اختیار از خود می پرسید ، چگونه

مردمانی چنان بد اندیش و هوس کیش در زیر چنین آسمانی به زندگانی سرگرمند.