تیوال | آتنا اسلامى درباره نمایش هیولا خوانی: واگویه ها دهمین جنین مرده ى من بود باید هیولا
S3 : 17:40:02

واگویه ها دهمین جنین مرده ى من بودباید هیولا بشم که با هیولا دربیوفتمتجسمت مى کردم با یک مداد قرمز چنبره زده رو نوشته ى آخر من رو خط مى زدى,
خط مى زدى اون قدر زیاد که از یک رمان سیصد صفحه اى سى صفحه بیشتر باقى نمى موند!!!