کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | فاطمه هاشمی: چه بگویم؟ از واژه هایی که نیستند! کلمات؛ خوش رنگ و لعابند و می رقصند
S3 : 18:23:27 | com/org
چه بگویم؟
از واژه هایی که نیستند!
کلمات؛ خوش رنگ و لعابند و می رقصند....
اما
وازه ای با صدای نگاه من برابری نمی کند.....