تیوال | ماهان محمودیان درباره نمایش زندگی در تیاتر: اگر رو به روی تو به سکوت بنشینم رواست که سکوت در محضر
S3 : 12:55:44
اگر رو به روی تو به سکوت بنشینم رواست
که سکوت در محضر زیبایی ، زیباست.(نزار قبانی)
حتی این بار شسته و رفته تر از اجرای پارسال.با همان انرژی لایزالی.کالت شدی رفت.