تیوال | الناز نجباء درباره نمایش طناب: مربوط به اجرای چهارشنبه 28 آذر ماه در ابتدای سخن سلام
S3 : 23:17:22
الناز نجباء
درباره نمایش طناب i
مربوط به اجرای چهارشنبه 28 آذر ماه
در ابتدای سخن سلام :)
من بعد از دیدن این اجرا؛ حس بی حسی داشتم. یعنی نه خوشحال بودم نه ناراحت. می شه گفت یک کار معمولی با بازی خیلی خوب آقایان علی شادمان و رامین ناصر نصیر.
نمی دونم به خاطر ساعت اجرا بود یا چی؛ من یه بی حالی در رفتار رو تو بازی آقای پسیانی و در تماشاگران حس کردم. فضای اجرایی که من دیدم- از دید بنده- عاری از هر گونه ذوقی بود چه در تماشگر و چه در بازیگران.