آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل افسانه ریسی
S3 : 12:19:38 | com/org
افسانه ریسی 
مدیریت کسب و کار- Business Administration
دکتری  
IMI 
 
هنر - اقتصاد - ورزش 
تهران  
۲۶ دی ۱۳۹۲