آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل احمد سلگی
S3 : 14:11:28 | com/org
احمد سلگی 
نمایش
کارشناسی ارشد  
نویسنده و کارگردان تیاتر 
 
هویت پروانه‌های مرده، بال پنجم، زهرماری، کالاندولا، شاه‌ماهی و آینده.... 
تهران  
۱۵ بهمن ۱۳۹۷