آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل علی
S3 : 19:17:10 | com/org
علی 
مکانیک
کارشناسی  
کارمند 
فیلم، کتاب، موسیقی، ورزش، سفر 
تهران  
۲۹ تیر ۱۳۹۲