تیوال | پروفایل Ali Alizadeh
S3 : 20:50:35
Ali Alizadeh 
مکانیک - گرایش طراحی جامدات
طراح صنعتی 
موسیقی - طراحی - نویسندگی 
 
۱۱ اسفند ۱۳۹۲