آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل کیان
S3 : 17:04:35 | com/org
کیان 
 
مرا گوری گذارید که گذرگاه موران است و رستنگاه گیاهی؛ شاید شقایقی، سپیدار یا که یک افرا. 
نه خاصم و نه خواست ام مردمانی ست که تنها خاصیتشان جذام ِ خودخاص‌پنداری ِ آنهاست. 
 
۰۶ فروردین ۱۳۹۴