آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل امیرمسعود فدائی
S3 : 15:47:29 | com/org
امیرمسعود فدائی 
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد  
پژوهشگر حوزهٔ ادبیات 
تاریخ، فرهنگ، هنر و ادبیات 
تهران / تهران  
۱۷ بهمن ۱۳۹۴