کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل امیرمسعود فدائی
S3 : 15:51:15 | com/org
امیرمسعود فدائی 
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد  
پژوهشگر حوزهٔ ادبیات 
فرهنگ، هنر و ادبیات 
تهران / تهران  
۱۷ بهمن ۱۳۹۴