آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل پیمان لسان
S3 : 14:55:25 | com/org
پیمان لسان 
حسابداری-حسابرسی
کارشناسی ارشد  
حسابرس ارشد 
تئاتر ؛ سینما ؛ اقتصاد ؛ کاپیتالیسم و چند مبحث دیگر ... 
زاده ی آن روز که با سانــــــــــسور جنگید ! 
تهران / تهران  
۱۳ آذر ۱۳۹۰