آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مهدی رزمجو
S3 : 05:34:21 | com/org
مهدی رزمجو 
 
جرأت کنید راست و حقیقی باشید. جرأت کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید. خود را همان که هستید نشان بدهید. این بزک تهوع انگیز دوروئی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید، با آب فراوان بشوئید...!  
ما ز یاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم —این صفحه غیر فعال شد 
تهران / تهران  
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴