کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل شمس
S3 : 02:13:04 | com/org
شمس 
مترجم-نویسنده 
هنر،فلسفه و...هر آن چه بتواند مرا از من بستاند تا ما های دیگر باشم تا سفر کنم به آن چه "نه من ام"...  
علاقه مندی من عمدتاً خواندن و نوشتن درباره ی هنر و فلسفه و میل به کشف و فهم فضاهای نوینی است که امکانات فلسفه های سنتی و مدرن قادر به پاسخ گویی بدان نیستند.به طور خلاصه امکان زیستن و نفس زدن در افق هایی تجربه ناشده که هر گونه جزم از پیش موجود نظری و عملی  
تهران / تهران  
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵