آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل آریو راقب کیانی
S3 : 15:05:12 | com/org
آریو راقب کیانی 
مدیریت اجرائی (EMBA)
کارشناسی ارشد  
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه  
Vulture Theatre 
آنچه کم بود حرف نبود، باور بود... 
تهران  
۳۰ شهریور ۱۳۹۱