تیوال | مریم اسدی درباره نمایش موی سیاه خرس زخمی: موی سیاه خرس زخمی ، نیشتری به زخم خرس به خواب زمستانی
S3 : 19:01:42
موی سیاه خرس زخمی ، نیشتری به زخم خرس به خواب زمستانی رفته با افیون خور و خواب و خشم و شهوت است که با سیاهی رُسته از جانش ، کفن می شود تا حکومت سربندداران گورکن سپاه، پایدار بماند
بود هاااااا و حلقه اُخوت و کینشان به توبه رستگااااااار نمی شوند


سپااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس ، ایجاز تقدیر از گردهمایی در هم تنیده معنای مصور و مصوت است
عاااالی :))))))))))))
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
عنایت متقدمین
مایه مباهات متاخرین است :)
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
❤️❤️❤️
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید