تیوال | پروفایل هلن اربابی
S3 : 17:23:25
هلن اربابی 
تدوین.کاردانی
کارمند 
شعر.تئاتر.داستان نویسی 
هیچ...و دیگر هیچ.... 
 
۲۱ شهریور ۱۳۹۲