کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل فرانک
S3 : 13:59:32 | com/org
فرانک 
نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئاتر
کارشناسی ارشد  
دانشگاه هنر 
کارشناس تئاتر 
مطالعه، دیدن، شنیدن و گاهی ورزش کردن 
نویسنده داستان و نمایشنامه های کودک و نوجوان 
30 سال تئاتر و دیگر هیچ 
تهران / تهران  
۱۳ خرداد ۱۳۹۲