تیوال | پروفایل دلارام دلنواز
S2 : 19:26:35
دلارام دلنواز 
شیمی کاربردی
کارشناسی  
ساخت تابلوهای هنری خاص، نقاشی با گواش، مینیاتور و ...  
هنر و نوشتن و نوشتن و نوشتن... 
تهران / تهران  
۲۹ خرداد