کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل آوا تدین
S3 : 11:31:31 | com/org
آوا تدین 
بازیگرى-کارگردانى
کارشناسی  
تهران 
دانشجو 
 
تهران / تهران  
۱۳ مرداد ۱۳۹۲