تیوال | پروفایل بهار
S3 : 09:35:45
بهار 
مهندسی برق
طراح سیستم های دیجیتال 
تئاتر، کتاب، موسیقی 
 
۱۶ تیر ۱۳۹۷