تیوال | پروفایل بهار
S3 : 21:04:02
بهار 
مهندسی برق
طراح سیستم های دیجیتال 
تئاتر، کتاب، موسیقی 
 
۱۶ تیر ۱۳۹۷