تیوال | پروفایل آذرمهر
S3 : 21:23:03
آذرمهر 
 
تن تو معبد ستایش من است 
ما زبان را ننگریم و قال را ما روان را بنگریم و حال را 
 
۲۰ مرداد ۱۳۹۷