آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سارا حدادی
S3 : 18:02:32 | com/org
سارا حدادی 
علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
کارشناسی ارشد  
استراتژیست - روابط عمومی وتبلیغات  
تئاتر موسیقی سینما 
استراتژیست خلاق /مدیر روابط عمومی و تبلیغات تیاتر کارشناس ارتباطات  
https://theater.ir/fa/artists/3595 
تهران / تهران  
۰۷ بهمن ۱۳۹۱