آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل بردیا برجسته نژاد
S3 : 17:01:16 | com/org
بردیا برجسته نژاد 
مهندسی صنایع
کارشناسی  
آزاد تهران جنوب 
برنامه ریزی و کنترل پروژه 
موسیقی، سینما، کافه و رستوران! 
http://albumnow.wordpress.com 
تهران / تهران  
۲۶ مرداد ۱۳۹۲