تیوال | پروفایل مهدی افضلی گروه افضلی گروه
S3 : 03:02:54
مهدی افضلی گروه افضلی گروه 
جامعه شناسی
کارمند 
خواب 
بعد از مرگم خواهند گفت سیگار را به ورزش ترجیح می داد و معتقد بود ورزش برای سیگار مضر است . در دعوای گفتار و نوشتار طرفدار دریدا بود ، با چوبدستی پدر بزرگش و همیشه جیغ می کشید ... 
 
۱۰ مرداد ۱۳۹۲