کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد امین چیت گران
S3 : 18:06:40 | com/org
محمد امین چیت گران 
علوم سیاسی
کارشناسی  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 
 
 
شاعر | دستان نویس | نمایش نامه نویس | نفر برتر جشنواره شعر دانشجویی در سال ۱۳۸۷ نفر برتر جشواره شعر موسم گل در سال ۱۳۸۶ 
تهران / تهران  
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰