تیوال سعید زاهد انوری | دیوار
S2 : 08:15:42
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
.. بار آخــــر مـــن ورق را بـــا دلــــم بـــور میزنـــــم .... !!
.. بــــار دیـــگر حکـــــــــــم کـــــــــــــن .... !!
.. امــــــا نـــــه بـــی دل .... !!
.. بــــــا دلـــــت دل حکـــــــم کــــن .... !!
.. حکــــــــم دل : .... !!
.. هر کـــه دل دارد بینـــــدازد وســـــط .... !!
.. تــــا که مــا دلهایـــــمان را رو کنیــــم .... !!
.. دل کــه روی دل بیفتــــد عشــــق حاکــــم میشود .... !!
.. پـــس به حکم عشـــــق بــــــازی میکنـــــیم .... !!
.. ایـــن دل من @ رو بکـــن حالا دلــــت را .... !!
.. دل نـــــــداری .... ؟!!
.. رو بکــــــن اندیشه ات را .... !!
.. حکـــــم لازم :.... دل گرفتـــــن ...دل سپردن ... هر دو لازم ....!!
مجتبی مهدی زاده این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
...بی خیالم نشــــو..حتــی اگر مرده باشـــم______شایــــد زنده ام کنــــد نفس مهربانـــــت.!

از: سعید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید