تیوال | پروفایل دریا مهاجرانی
S3 : 18:43:03
دریا مهاجرانی 
حسابداری
کارشناسی  
آزاد جنوب 
کارمند  
سینما -تیاتر -موسیقی و شعر و هر چه وابسته به هنر  
یک ذهن بی قرار  
تهران / تهران  
۱۹ خرداد ۱۳۹۵
نمایش‌های ‌تماشا کرده
پچ پچه های پشت خط نبرد | ۵★ بنگاه تیاترال | ۵★ افسون معبد سوخته | ۵★ مجلس ضربت زدن | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
هزارتو | ۴★ بدون تاریخ بدون امضا | ۵★ شنل | ۵★