آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل دریا مهاجرانی
S3 : 15:54:33 | com/org
دریا مهاجرانی 
حسابداری
کارشناسی  
آزاد جنوب 
کارمند  
سینما -تیاتر -موسیقی و شعر و هر چه وابسته به هنر  
یک ذهن بی قرار  
تهران / تهران  
۱۹ خرداد ۱۳۹۵