تیوال | پروفایل سعیدحاجتمند
S3 : 10:21:52
سعیدحاجتمند 
شیمی کاربردی-مهندسی شیمی
کارمند شرکت نفت 
خانواده-طبیعت-شعر-خانواده خانواده خانواده... 
خود ساخته ام آنگونه که هیچ تلنگری آزارم نمی دهد بدی ها را می گذارم خوبی های عزیزانم آنقدر هست که بتوانم زندگی کنم... 
 
۲۶ تیر ۱۳۹۶