آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل پدرام فیاضیان
S3 : 11:00:20 | com/org
پدرام فیاضیان 
روانشناسی
کارشناسی ارشد  
تهران 
مشاور 
تئاتر . سینما . موسیقی 
تهران / تهران  
۱۶ مرداد ۱۳۹۶