آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل نوید آغاز
S3 : 18:34:02 | com/org
نوید آغاز 
مهندسی کامپیوتر / سینما
کارشناسی  
روابط عمومی و تبلیغات تئاتر 
 
تهران / تهران  
۲۸ شهریور ۱۳۹۰