تیوال | پروفایل دنیا گفتاری
S3 : 14:07:53
دنیا گفتاری 
ادبیات نمایشی
کارشناسی ارشد  
بازیگر 
تئٔاتر و سینما 
بازیگر هستم  
تهران  
۱۱ شهریور ۱۳۹۲
فیلم‌های ‌تماشا کرده
پل چوبی | ۵★