تیوال | الهه الف:
S3 : 16:18:28
هر آنچه که مرا نکشد ، مرا قوی تر خواهد کرد.
- نیچه